10-Day Miami, Rhode Island, US East Coast Deluxe Tour from Miami/Fort Lauderdale Day 1: Fort Lauderdale – Miami (32 miles) Day 2: Miami – Everglades National Park – Miami (65 miles) Day 3: Miami – Key West – Miami (331 miles) Day 4: Fort Lauderdale – Miami – New York (30 miles) Day 5: New […]

Read more

10-Day Miami, Chicago, Detroit, Washington DC, New York, Niagara Falls Tour from Miami/Fort Lauderdale Day 1: Fort Lauderdale – Miami (32 miles) Day 2: Miami – Everglades National Park – Miami (65 miles) Day 3: Fort Lauderdale – Miami – Chicago (30 miles) Day 4: Chicago Day 5: Chicago – Detroit (281 miles) Day 6: […]

Read more

11-Day Miami, West Palm Beach and US East Coast Deluxe Tour from Miami/Fort Lauderdale Day 1: Fort Lauderdale – Miami (32 miles) Day 2: Miami – Everglades National Park – Miami (65 miles) Day 3: Miami – Key West – Miami (331 miles) Day 4: Miami – Palm Beach – Sunrise – Miami (153 miles) […]

Read more